algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Your Weddingmagazine/Pictures&Plans.
Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na een schriftelijke goedkeuring door Your Weddingmagazine/Pictures&Plans. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.
Door akkoord te gaan met een bestelling of offerte aanvaardt de klant deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. Prijzen en webshop
Alle prijzen zijn vermeld op de website en in de webshop en zijn tot nader order geldig, tenzij anders staat vermeld.
Eventuele wijzigingen in de oorspronkelijk gemaakte overeenkomst of offerte zijn pas geldig op het moment dat een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen schriftelijk is aanvaard.
Bij de prijzen zijn 3 correctierondes inbegrepen. Per extra correctieronde wordt € 25,- inclusief btw berekend.
Your Weddingmagazine/Pictures&Plans heeft het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor opdrachten in de toekomst.

3. Overeenkomst opdracht
De overeenkomst tussen de klant en Your Weddingmagazine/Pictures&Plans komt tot stand na aankoop in de webshop door de klant. De opdracht wordt via e-mail bevestigd en na deze acceptatie zal Your Weddingmagazine/Pictures&Plans de opdracht op de planning zetten en hiermee starten.
Zowel de klant als Your Weddingmagazine/Pictures&Plans dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.
Zowel de klant als Your Weddingmagazine/Pictures&Plans hebben het recht om het contract op ieder gewenst moment schriftelijk op te zeggen indien de klant of Your Weddingmagazine/Pictures&Plans kan aantonen dat de werkzaamheden zoals overeengekomen niet kunnen worden uitgevoerd.

4. Uitvoering van de opdracht
De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle gegevens en foto’s voor het magazine. Daarnaast zorgt de klant voor een tijdige aanlevering van de benodigde gegevens, zodat de opdracht volgens planning kan worden uitgevoerd.
De klant geeft Your Weddingmagazine/Pictures&Plans het recht om de bestanden die zijn aangeleverd in het ontwerp te gebruiken.
Your Weddingmagazine/Pictures&Plans zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht volgens planning uit te voeren. Indien nodig zal Your Weddingmagazine/Pictures&Plans de klant op de hoogte houden van de voortgang.
Your Weddingmagazine/Pictures&Plans is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het ontwerp na een akkoord van de klant op de laatste proefdruk. De klant is altijd eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.

5. Levering en levertijd
Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product.
Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de klant aan Your Weddingmagazine/Pictures&Plans.
Your Weddingmagazine/Pictures&Plans streeft ernaar de producten volgens afgesproken termijn te leveren, tenzij dit -om welke reden dan ook- niet haalbaar is. (eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers). Your Weddingmagazine/Pictures&Plans zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en onbeschadigd zijn. Indien dit niet het geval is, dient de klant Your Weddingmagazine/Pictures&Plans daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk per e-mail (info@yourweddingmagazine.com), met foto’s van het beschadigde product (en verpakking) en gemotiveerd in kennis te stellen.

6. Betaling
Er geldt een betalingstermijn van 7 dagen na aankoop in de webshop, tenzij schriftelijk anders met de klant is overeengekomen.
De klant dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
Indien de betalingstermijn wordt overschreden wordt het ontwerpen van het magazine en verstrekken van verdere info voor levering van foto’s en teksten niet in gang gezet.

7. Annulering
Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt ontwerp, zal Your Weddingmagazine/ Pictures&Plans de gewerkte uren a € 50,- per uur exclusief BTW ontwerpkosten in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn gemaakt voor het maken van een ontwerpvoorstel.
Als het proces van het drukwerk reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

8. Aansprakelijkheid
Your Weddingmagazine/Pictures&Plans is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Your Weddingmagazine/Pictures&Plans verzonden producten. Your Weddingmagazine/Pictures&Plans sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.
Your Weddingmagazine/Pictures&Plans is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door de klant.

9. Overmacht
In geval van overmacht heeft Your Weddingmagazine/Pictures&Plans het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Your Weddingmagazine/Pictures&Plans zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Your Weddingmagazine/Pictures&Plans geen invloed kan uitoefenen.

10. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Your Weddingmagazine/Pictures&Plans gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
Your Weddingmagazine/Pictures&Plans zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.
Your Weddingmagazine/Pictures&Plans heeft het recht ontwerpen te publiceren op de website, sociale media of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is aangegeven door de klant.

11. Auteursrecht
Op alle ontwerpen van Your Weddingmagazine/Pictures&Plans rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van Your Weddingmagazine/Pictures&Plans.
Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Your Weddingmagazine/ Pictures&Plans.
Op de geleverde magazines wordt altijd het auteursrecht van Your Weddingmagazine/Pictures&Plans vermeld d.m.v. het webadres. Indien gewenst kan deze worden verwijderd tegen betaling van 15 euro inclusief BTW.
Door een bestelling te plaatsen in onze webshop, bevestigt u dat u de eigenaar van het auteursrecht van de trouwfoto’s bent. Omdat Your Weddingmagazine/Pictures&Plans geen auteursrecht bezit op geleverde foto’s, bieden wij geen bewerkingsservice omdat wij deze foto’s niet mogen wijzigen en ontwerpen en maken wij alleen producten die de foto’s gebruiken zoals deze door u of uw fotograaf zijn geleverd. Hiertoe moet u als u ontevreden bent over de foto’s dit aan de fotograaf voorleggen en niet aan Your Weddingmagazine/Pictures&Plans.
In het geval dat u er schriftelijk mee hebt ingestemd dat de fotograaf het auteursrecht behoudt, is het uw plicht om de fotograaf te garanderen dat het door Your Weddingmagazine/Pictures&Plans gemaakte product alleen voor privédoeleinden gebruikt wordt.
Graag ons ervan op de hoogte stellen, omdat we het product dan ook niet voor marketingdoeleinden kunnen gebruiken.

12. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de klant en Your Weddingmagazine/Pictures&Plans (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Your Weddingmagazine van Pictures&Plans
Ieplaan 53, 2742 ZD Waddinxveen
Tel. +31-(0)6-24986004
info@yourweddingmagazine.com
www.yourweddingmagazine.com
KVK nr: 24314919
BTW NL001965469B63
NL46 INGB 0006 2011 78 t.n.v. Pictures&Plans

Privacyverklaring

Your Weddingmagazine van Pictures&Plans – KvK nr: 24314919
Contactgegevens: Francesca van Willigen – info@yourweddingmagazine.com
Adres: ieplaan 53, 2742ZD Waddinxveen
Persoonsgegevens die Your Weddingmagazine/Pictures&Plans verwerkt

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van Your Weddingmagazine/Pictures&Plans.
Your Weddingmagazine/Pictures&Plans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ik gebruik deze gegevens om de bestelling met jou als klant zo goed mogelijk te laten verlopen en omdat ik wettelijk verplicht ben om deze te verzamelen. Hieronder vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die Your Weddingmagazine/Pictures&Plans verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
Voor het ontwerp van het Weddingmagazine worden de door u aangeleverde teksten en foto's verwerkt, voor in het Weddingmagazine.

Met welk doel worden je persoonsgegevens verwerkt?

Your Weddingmagazine/Pictures&Plans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je gegevens worden gebruikt voor het maken van een ontwerp van Your Weddingmagazine
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor het afhandelen van jouw betaling en het versturen van een factuur met je adres
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Gegevens van Google Analytics op mijn website. Deze gegevens zijn anoniem en worden gebruikt om mijn website te optimaliseren zoals bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina’s, de statistieken of de duur van een website bezoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Your Weddingmagazine/Pictures&Plans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Your Weddingmagazine/Pictures&Plans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Zo bewaar ik de persoonsgegevens die op de factuur staan vermeld en die nodig zijn voor mijn administratie 7 jaar, omdat dit wettelijk wordt vereist door de belastingdienst.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Your Weddingmagazine/Pictures&Plans verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld aan de belastingdienst of boekhouder. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verder worden de persoonlijke gegevens op de ontwerpen op mijn website altijd onleesbaar gemaakt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Your Weddingmagazine/Pictures&Plans gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Your Weddingmagazine/ Pictures&Plans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yourweddingmagazine.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.
Your Weddingmagazine/Pictures&Plans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

Your Weddingmagazine/Pictures&Plans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yourweddingmagazine.com